¿м دخترے در گذشتـﮧ ¿м
[ چـسبیـده ام بـه ایـن زنـــدگـی لعنتـی .. ]

ME LINKS CATOTHER

WELLCOME
DeSiGnEr : Template Lovely


 

 

◄Important►

+بَراے گُذاݜتَنِ این عُنوان یه دَلیلِ و هَدَف داشتَم،که هَمچنان
 
کَسی جُز خُودَم وَ خُدا نِمیدونِه
 
◄NeXt
 
 ا عـــوذ بــ اللـــه مـــטּ‌ اَل هــر ادمــِ اضـــافــِی 

✗ تبــــلــیــغات = بــبــند رو اعــــصابــه

  
 حرفــ زیــــاב ـﮯ = تو בهنــــﮯ 

  نـــظر خصــــوصـﮯ = عمـــــومــــﮯ

 خــوشتــ نیمـــב= اوטּ‌ X بـــزטּ‌
 
◄NeXt

タイトルなし のデコメ絵文字+ لیــنــڪ زیادے خراب میــڪــنــﮧ قیافـــﮧ وبـــم رو... :)

数字 のデコメ絵文字لیــنــ
ڪ هاے،بی معرفت،دڪـورے و ... = حذف :)

 

◄Important►


✖ شماره نده :)من نیاز ندارم...بده نفر بعدے :)

 

 

 

من / عشق

پاك                  يعني

سرزمين                      لحظه

يعني                                 بيداد

عشق                                                       من

باختن                                                            عشق

جان                                                                          يعني

زندگي                                                                               ليلي و

قمار                                                                                  مجنون

          در                                                   عشق يعني ...                                              شدن   

ساختن                                                                                   عشق

دل                                                                                       يعني

كلبه                                                                           وامق و

يعني                                                                      عذرا

عشق                                                              شدن

من                                     عشق

فرداي                                يعني

كودك                          مسجد

يعني               الاقصي

عشق /  من

 

عشق                                       آميختن                                           افروختن

يعني                              به هم        عشق                             سوختن

چشمهاي                      يكجا                    يعني                        كردن

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

خون                                                    بيشمار

 

عشق                                     من

يعني                             الاسرار

كلبه                    مخزن

 اسرار     يعني  

  

بَعضیام کِه حوصِلَشون سَر میرِه

خیال میکُنَن دِلِشون تَنگ شُدِه :|

هَر کَس یِه جوریِه

مَنَم یِه دِقِه هَپی

یِه دِقِه هاپو:)

*

 

تنــــهــآیی هــم مــُـد شــده!


× بــه خــدآ!

× همـــه بـــه هـم خــیآنــت مــیکنــیم..!

× بعـــد مــیگــیم!تنهــــــآیـیم![تصویر:  1393579316691007_large.jpg]

[تصویر:  %EF%BC%93_m.gif]مهــــم نیـستــــ کـــه پستــــام مخـــاطــبـــــ خــاص نداره

[تصویر:  %EF%BC%93_m.gif]مهـــــم
اینـــــه کــــه تـــا دلتــــ بخـــواد هـمـــــدرد داره

هـَرچقدَر میخـوای بُر بزَن
 
مَن ـهمیشهـ آس میمونَم

 
 
+به بعضیام باس گف: احترامت دس خودت باشه؛ بیفته دس من، میزنم لت و پارش میکنم
یکی بود، یکی نبود

اونکه بود تو بودی، اونکه تو قلب تو نبود من بودم!

یکی داشت، یکی نداشت

اونکه داشت تو بودی، اونکه جز تو کسی را نداشت من بودم!

یکی رفت، یکی نرفت

اونکه رفت تو بودی، اونکه به جز تو دنبال هیچکس نرفت من بودم!

یکی خواست، یکی نخواست

اونکه تورومی‌خواست من بودم

اونکه هیچوقت منو نخواست تو بودی !!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

آهآے مخاطب لعنتے خوب نگاه كن من بهـ لطف تو בیگر من ضعیف و شكننـבه ے قبل نیستم .

بهـ لطف تو یاב گرفته ام احساسمـ حرمت בارב نبایـב خرج هر بے سروپایے كنمـ !

بهـ لطف تو تكهـ تكهـ هاے غرورمـ را بهمـ چسبانده امـ و با آن غرورے ساختهـ امـ

كهـ امسال تو را بهـ زانو בر خواهــב آورב .میبینے چقـב لطف בر حقمـ كرבه اے

پس من گناهت را بخاطر لطفهایت میبخشمـ !

فقط بـבان روزگار تاوانش را ازتو پس خواهـב گرفت

 

+به بعضیا باید گفت: ببین، جوری می زنمت که uninstall بشی..


نــت مـــــرگ شــُـدیــم..

خــُــدا بیـا مـنـو ببـر بیـرُون

بالـام بـبـــری قـَبــــول ،

فقــط جــُدام کــن از

فـــاز اُتــــاق لـَـنـَتــی . ..

 +و تـــــو نآگــهــــاלּ

כوســتــــت כاشــتــــم شـــכے ....

گـــاهی بــایـد یــه نقــطــ ـه بـــزاری. . .
بــاز شــروع کنــی. . .
بــاز بخــنـ:)ـنــدی. . .
بــاز بِـجَـــنگـی. . .
بــاز بـیُفــتی و محکــمتر پــاشـی. . .
گــاهــی بــایــد یــه لبخـ ـندِ خـوشـگل بــه همــه تـَلخـی هــا بــزنــی. . .
و بــــگـی. . .
مـرســــــ ــــــی کــه یــادم دادیــن. . .
جــز خــُ ـودم هیـــچ کسـی بــه دادم نمــیــرســه !
!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

 

+فــآزَم ..

دقیقا فــآز اون کفتری ِ ک ِ ، منقَل ِ پُر ِ ذغــآل ُ میبین ِ ..

میر ِ میشین ِ روش و خودش ُ کبـآب میکن ِ !

 

İmage

ریلکسَـمُ عصبــآنیتــَم بـآ خنـدَس: )


درعیـن حـآل... سـر بریدنــمـَم بـآ پنبـَـس :|

 

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

 

 

+بِه بَعضیآ بآیَد گُفت:بِبَخشید پُشتَم خورد بِه خَنجَرتون

 

 

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛

دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!

و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,

کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . .,

هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .! . .!

آنـقـבر آرزوهـآیـم رآ بــﮧ گـور برכم ڪـﮧ כیگرجـآیـﮯ برآﮮ جسـבم نیـستـ .. !
 
 
+لینک تکونی شد وبی معرفتا حذف شدن

کُـلی گـِلـه لــآ حـَرفـآی مَن گُـم

مُـتنفرم اَ حرفـآی مـردم..

رآسـت مـیگـُفتی خـُودمـونُ عـِشقه

بــیآ گـوش کـُنیم بــه حـرفـآی هـم خـُب !.. [
دایـــآن ]

×
رو بـآلِـشتـی کـِه اَز مـَرگـِ پـَرَنـدِه هـآ پـُرِه . . . نـِمیـشـِه خـوآبــِ پـَروآز دیــد . . .


×××

فــآزَم ..

دقیقا فــآز اون کفتری ِ ک ِ ، منقَل ِ پُر ِ ذغــآل ُ میبین ِ ..

میر ِ میشین ِ روش و خودش ُ کبـآب میکن ِ !


صبح تا شب به ملت حال بدیو شادشون کنی شب تا صبح به حال خودت گریه کنی و ..

 


تو زندگیم همیشه منتظر بودم که خدا ،

از یه جایی وارد زندگیم بشه ،

ولی اون هیچوقت نیومد ؛

البته سرزنشش نمیکنم ،

اگر منم جای اون بودم خودمو قاطی همچین چیزی نمیکردم ...


هــرکے ام بـﮧ مـآ رسیـנ فڪـ کـــرد...خـבآس...

مــآ همـ נستامـۅכּــۅ تۅ جیبــموטּ کردیمــ و گفتیمــ

【 .. عآر ؛ حق بآ شـُمآس ..】

 

دنیایی رو باهــاش ساختـم، کــه خودمو تــوش باختـَم ...


ببیـن دیگـه خـوردیم
بـه تـکرار حالـا روزایی رو کـه بـُردیمُ بِـِشمـار [×××]


مَـن حَـقیقَـتی نـیستَم کـه تَـلخـیشُ بِـچـِشی [
!]

قِـیدِه فَـرداهـایِ بِــهترشو خـیلی وَقـته زَدِه
×××

مَن ب ِ روزای ِ شــاد مَشکــوکَم ! ..


هــَمه دورو وَریام ، جــِلوم خوبَن .. پُشتم میشـَن دو رو ســَریع باز ! ..

 

خَستَم اَز خودم . .. اَز خـودی که خـودم نیستـم

خَستَم اَز این هَـمه بی خـود بـودن

خَستَم اَز روزایی که بی گذشت اَز من میگذرن

خَستَم اَز تموم چیزای که خواستمـو نشـُد

پُــر شــَدم پـُـر اَز غَـم پُــر اَز دَرد پـُـر اَز هیچــ

خـآلیَم خـالی اَز لَبخنــد خـآلی اَز زنــدگی خـآلی اَز اُمیـد

روزایی شـده کـه تنهـآ چیـزی کـه کَـم نمیـارم نَفَسـه . . .هه

هَـمـه اَز من فَـرار میکنن . . .شـآیـَدم اَز دَردای مَـن

هـه خـدایآآ می بینـــی اَز بَس چهــرَم غَـم گـرفتـه کَسی نمیشنـآسَتـَم

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

چــِرا بَعضیــــآ دَرکـــــ نِمیکُنَنـــــ کِهـ اَعصـــــابـ ،

  پیـــــادِه رو نیــــ ،

پیستــــِـ خَر دَوانــے نیــــ ، دَفتـــَــر نَقاشیَمـــ نــــے

چــِــرا واقــــِّــــعاً !؟!

 

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

ﻫـــﺮ ﺑـــاﺭ ﮐــﻪ ﺯﻣﯿـــﻦ ﻣــﯽ ﺧـــﻮﺭﻡ ﻭ ﺑــــﻠﻨﺪ ﻣــﯽ ﺷـﻮﻡ،

ﻣــﻐـﺮﻭﺭﺗـﺮ ﺍﺯ ﭘــﯿـﺸﻢ...

 

همین مســـیر را مســـتقیم بری میرســـی به دُو راهـی

یک راه به مـن خـــتم مـی شود ، آن دیگـری به ختم ِ مـن.. .

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.


مـלּ + تو = ما >>> یاכتـﮧ آیــــا ؟!!
حالا اینجآشــــو گـــوش کُن ... مـלּ + اوלּ =ما
>>> تــــواَم بـﮧ כَرڪ برو بـــا عَزیزت

__

زَمیـטּ گِـرده ...
یَنــے بـا مَـטּ شُـرو ڪَردے ؛بـا مَنَـم تَمـ ومِـش میـڪُنــے !!مِـیل פֿـودِتــہ بُ ـرو دوراتُ بِـزَטּ ...

 

 

 

خسته شدم!

بس که خودم نبودم! بس که نوشتم و نوشتم! بس که گفتم! ولی هیچ

چیزی تغییر نکرد!

خسته شدم

بس که الکی خندیدم با اینکه تو دلم آشوب بود

خسته شدم

از این همه فکر

خسته شدم

از گذشتم...

خسته شدم

از اینکه نمیدونم دردم چیه

خسته شد از اینکه چرا نمیتونم واقعا شاد باشم

چرا نمیتونم واقعا از ته دل بخندم

چرا نمیتونم خودم باشم؟؟چرا ؟

چرا همیشه ........بیخیال فقط بدون خستم...:(

 

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

ڪاش میشـכ وارכ Menu زنـכگی بشیـم و بعـכ تـو قسمت

Game setting بریـمو Difficulty رو روی Easy تنظیم ڪنیـم

خـכایا قربونت سرویس شـכیم ما !!

[تصویر:  i9rznesz2vsx7p1zxlww.png]

Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful^^

 

 

 

Love is like a war:Easy to begin Hard to end

 

!


Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart

Because when they break they don't make noise but pains a lot

 

به بعضیام باس گفت:シンプル のデコメ絵文字

خلایق ، خر چه لایق ؟! シンプル のデコメ絵文字


مـن هـیـچـوقـت بـرای کـسـی شـاخ نـشـدم
فـقــ%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gـط
شـاخ درآوردم از شـاخ شـدنـهـِ بـعـضـیـا..:|

واسـهـ ی کـیـبـوردتـ ارزشـ قـائـل شـو=?utf-8?B?56yR44GE?= のデコメ絵文字

هـرچـیـزهـ بـی ارزشـی رو تـایـپ نـکـن%E3%81%B4%E3%82%93%E3%81%8F_m.gif

مـا اگـهـ سـکـوت کـردیـم واسـهـ ایـنـهـ:m

xymkby9yyluudivh7s76.gif בلم میخواستxymkby9yyluudivh7s76.gif

 یه کنترل בاشتم

و بـــعـــضــیآ

xymkby9yyluudivh7s76.gifکه בائم בر حال فیلم بازے کرבن هستن و stop میکرבمـ.xymkby9yyluudivh7s76.gif

 

39481019964742251479.jpg

 

401598lgog8q3cl9.gif·اَگــَـــر حَـــرفـــــ وزטּ نَـבارــِـﮧ ؛401598lgog8q3cl9.gif


401598lgog8q3cl9.gif·پَـωــ چِــﮧ جــפּرﮯ کَمَــر آבَم رפּ میشکَنــُـﮧ؟!!401598lgog8q3cl9.gif

 

آپلود عکس رایگان و دائمی

ﯾﮑـے ﺍﺯ بزرگتـﺮﯾלּ ﻣﺸﮑﻼتـــــ ﺯﻧدﮔﯿﻢ

ﺍﯾﻨــه که ﻭﺳﻂ
دﻋــoـــﻮﺍ ﺧﻨدَﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
15249479934975826951.gif


02940748691362394514.jpg
❖مـــــَـــن دُختَرَم!آنقـَــدر مِهربآن کِه نَدیده ای...

❖مــــــــَن دُختَرَم! بآ چِشمآنـی زیبآ و بَــــــرآق

❖مــــــــَن دُختَرَم! اَشکـ هآیی دآرَم بِه اَندآزه یِ دَریآ
وَ
حَرف هایی دآرَم گآهیـ بُزرگتَر اَز آسِمان

❖مــــــــَن دُختَرَم! بِه شِکلِ مـــــــآه وَ گآهی زیبآتَــــــر

❖مــــــــَن دُختَرَم! بآ قـــــــدی بُلَند وَ دُختَرآنِـــــــــه

❖مــــــــَن دُختَرَم! هَمآنی کِه تو بِهـِش میگیـ ضَعیفِه!!!!

❖مــــــــَن دُختَرَم! مَخلوقی عَزیـــز دَر نِگآهِ پَیامبَر (ص)

❖مــــــــَن دُختَرَم! هَمآنی کِه اَز ترسِــ پِسَرهآیی مِثلِ تو

بآید مَسیرِ مَدرِسِه تآ خآنِه رآ بِدَوَد

❖مــــــــَن دُختَرَم! گآهی وَقتـ ها شُمآرِه هآیی اَز تو...

 

گآهی چِشمَکـ هآیی اَز تو آرامِشَم رآ گِرِفت..

❖مــــــــَن دُختَرَم! فَقَطـــــــــــ بِه جُرمِ دُخــتَر بــودَن!


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 22 صفحه بعد